Przepisy na mocy Specustawy o pomocy obywatelom z Ukrainy

Specustawa z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

PODSTAWOWE uprawnienia wynikające ze SPECUSTAWY, stan prawny na dzień 14.03.2022

I OCHRONA CZASOWA W ROZUMIENIU ART. 106 UOUO

– obywatel Ukrainy oraz małżonek obywatela Ukrainy nieposiadający obywatelstwa UA, który przekroczył granicę BEZPOŚREDNIO z UA-PL od dnia 24.02.2022

– obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka (wraz z rodziną) ?

– dziecko urodzone w RP

1. LEGALNY POBYT

– Twój pobyt uznawany jest za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24.02.2022

2. REJESTRACJA POBYTU

– w ciągu 60 dni od dnia wjazdu (o ile Twój pobyt nie został zarejestrowany na granicy)

– początek rejestracji od 16.03.2022

– wniosek o rejestrację składasz w dowolnym urzędzie gminy
– do wniosku dołączasz: zdjęcie (można wykonać darmowe zdjęcie na miejscu), dokument ze zdjęciem lub akt urodzenia (dotyczy dzieci do 18 roku życia),
– pobrane Ci zostaną odciski palców (również od dzieci powyżej 12 roku życia)
– w ramach rejestracji otrzymasz nr PESEL (o ile go wcześniej nie posiadałeś)

– możesz wyrazić zgodę na utworzenie profilu zaufanego (elektroniczny podpis), wtedy otrzymasz identyfikator + jednorazowe hasło.

3. POMOC

– zakwaterowanie

– całodniowe wyżywienie zbiorowe

– finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego

– zapewnienie środków czystości i higieny osobistej

– zakwaterowanie oraz wyżywienie może Ci też zapewnić np. osoba indywidualna. Wtedy ta osoba może uzyskać świadczenie pieniężne, jako swego rodzaju podziękowanie za pomoc Tobie, o ile nie dostała ona za tą pomoc żadnych pieniędzy. Świadczenie jest wypłacane maksymalnie za 60 dni już po okresie zakwaterowania, czyli najpierw Ci pomaga, a następnie wnioskuje o świadczenie pieniężne

4. OPIEKUN TYMCZASOWY DLA MAŁOLETNIEGO OBYWATELA UKRAINY BEZ OPIEKI

– ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego (3 dni od złożenia wniosku), brak opłat

– przede wszystkim opiekunem może zostać krewny lub spowinowacony (dziadkowie, pełnoletni brat/siostra, wujkowie…)

– wniosek do sądu składa: Straż Graniczna lub wójt/burmistrz/prezydent, lub prokurator, lub policja, lub kierownik jednostki OPS, lub NGO lub faktyczny opiekun (np. Ty)

5. POMOC FINANSOWA I ŚWIADCZENIA

– jednorazowe świadczenie finansowe w wysokości 300 zł na osobę

– przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych

– świadczenie wychowawcze (500+)

– ‘dobry start’ (300 zł dla ucznia rozpoczynającego nowy rok szkolny)

– RKO (świadczenie na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia)

* przysługują także opiekunowi tymczasowemu dziecka

6. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

– w takim samym zakresie jak osoba ubezpieczona w ramach NFZ (z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego)

– w placówkach posiadających podpisaną umowę z NFZ

7. POBYT CZASOWY

– możesz wnioskować o pobyt czasowy

– pobytu udziela się jednorazowo na okres 3 lat

– wniosek składasz do wojewody właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania

– wniosek składasz między 9 miesiącem od wjazdu a 18 miesiącem od dnia 24.02.2022

– posiadając ten pobyt możesz pracować w RP bez zezwolenia na pracę

* tracisz te uprawnienie jeżeli opuści terytorium RP na okres powyżej 1 miesiąca

II KAŻDY OBYWATEL UKRAINY PRZEBYWAJĄCY W POLSCE

1. PRACA I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

– legalne zatrudnienie, jeżeli Twój pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny

– legalne zatrudnienie, jeżeli przebywasz legalnie na terytorium RP

– ! pracodawca zgłasza do UP fakt podjęcia pracy w terminie 14 dni (poprzez system praca.gov.pl)

– możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy

– możesz prowadzić w Polsce działalność gospodarczą jeżeli jesteś w Polsce legalnie (na podstawie przepisów SPECUSTAWY lub Ustawy o Cudzoziemcach) i posiadasz numer PESEL

2. PRZEDŁUŻENIE DOKUMENTÓW KTÓRYCH WAŻNOŚĆ WYGASA PO DNIU 24.02.2022

– wiza krajowa – przedłużenie do dnia 31.12.2022

– pobyt czasowy – przedłużenie do dnia 31.12.2022

– wiza Schengen, ruch bezwizowy, dokument pobytowy wydany przez inny kraj Schengen – pobyt legalny przez 18 miesięcy