STATUT Caritas Diecezji Elbląskiej

STATUT CARITAS DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Caritas Diecezji Elbląskiej, zwana dalej Caritas, ustanowiona dekretem Biskupa Elbląskiego w dniu 26 października 1992 roku, jest duszpasterską instytucją charytatywną Diecezji Elbląskiej.
§ 2
Caritas służy pomocą Kościołowi Elbląskiemu w wypełnianiu posłannictwa chrześcijańskiej dobroczynności.
§ 3
Caritas posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz postanowienia niniejszego Statutu.
§ 4
1.    Terenem działania Caritas jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, choć zasadnicza działalność Caritas będzie odbywać się na obszarze Diecezji Elbląskiej.
2.    Siedzibą Caritas jest miasto Elbląg.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA CARITAS

§ 5
Celem Caritas jest  działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonanie.
§ 6
Do dziedzin działalności Caritas – na miarę możliwości – należą:
1.    krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;
2.    analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania;
3.    prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;
4.    pomoc społeczna;
5.    podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6.    działalność na rzecz mniejszości narodowych;
7.    ochrona i promocja zdrowia;
8.    działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
9.    promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10.    upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11.    działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; (m.in. pomoc merytoryczna, finansowa, w tym udzielanie dotacji na zakładanie działalności gospodarczej);
12.    działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
13.    działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
14.    krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
15.    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
16.    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
17.    działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
18.    przeciwdziałanie patologiom społecznym;
19.    upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
20.    ratownictwo i ochrona ludności;
21.    pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
22.    działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
23.    promocja i organizacja wolontariatu;
24.    działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo pomioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

§ 7
Zadania te Caritas realizuje między innymi poprzez:
1.    systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy;
2.    spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości miłosiernej;
3.    organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas;
4.    grupy wolontariatu Caritas;
5.    prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną;
6.    różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności: niepełnosprawnej, z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych;
7.    inspiracja otoczenia do niesienia pomocy osobom potrzebującym;
8.    modlitwa – jako duchowa forma wspierania niosących pomoc oraz potrzebujących pomocy.

§ 8
Caritas współpracuje:
1.    z parafiami i innymi instytucjami kościelnymi na terenie diecezji;
2.    z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi w zakresie koordynacji działań charytatywnych oraz w realizacji uchwał podjętych większością głosów na zebraniach dyrektorów Caritas diecezjalnych;
3.    z organami administracji publicznej;
4.    z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz organizacjami świeckimi, przy zachowaniu własnej tożsamości;
5.    innymi podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA CARITAS

§ 9
Nadrzędną władzą Caritas jest Biskup Elbląski, który:
1.    powołuje Caritas do istnienia;
2.    nadaje jej Statut;
3.    dokonuje zmian w Statucie;
4.    powołuje i odwołuje Dyrektora oraz Zastępcę Dyrektora
5.    powołuje i odwołuje Komisję Nadzorczą Caritas;
6.    powołuje i odwołuje Diecezjalną Radę Caritas;
7.    przyjmuje roczne sprawozdanie Caritas;
8.    rozwiązuje Caritas;
9.    decyduje o przeznaczeniu majątku Caritas w przypadku rozwiązania, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
§ 10
Zarząd Caritas tworzą: Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Sekretarz.
§ 11
Dyrektor Caritas:
1.    kieruje działalnością Caritas;
2.    reprezentuje jednoosobowo Caritas i występuje w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa;
3.    przedstawia Biskupowi Elbląskiemu kandydatury Zastępcy Dyrektora i Sekretarza, a po uzyskaniu zgody zatrudnia ich;
4.    zatrudnia pracowników Caritas;
5.    zwołuje posiedzenia Diecezjalnej Rady Caritas i przewodniczy im;
6.    zatwierdza program działalności i preliminarz budżetowy Caritas na rok następny oraz sprawozdanie z działalności i stanu finansów Caritas za rok ubiegły;
7.    informuje Biskupa Elbląskiego o bieżącej działalności Caritas;
8.    powołuje do życia terenowe jednostki organizacyjne i zatrudnia kierowników oraz pracowników;
9.    wyraża zgodę na podjęcie przez terenowe ośrodki charytatywne samodzielnej – zgodnej ze Statutem Caritas – działalności gospodarczej i przyjmuje doroczne o niej sprawozdanie;
10.    zarządza funduszami Caritas w granicach określonych niniejszym Statutem i budżetem
11.    jest upoważniony do nabywania i zbywania własności, pod tytułem odpłatnym i darmowym, nieruchomości i ruchomości oraz do zarządu mieniem, z prawem udzielania pełnomocnictw w tym zakresie.
12.    może reprezentować Caritas – za zgodą Biskupa Elbląskiego – przy czynnościach przekraczających zwykły zarząd majątkiem. Czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd majątkiem są:
§    bez względu na wartość przedmiotu, czynności zbycia i nabycia nieruchomości oraz ustanowienie hipoteki;
§    wszystkie inne czynności, gdy wartość ich przedmiotu przekracza kwotę stanowiącą równowartość 15.000,oo EURO;
§    zaciągnięcie kredytu i pożyczki.
Na dokonanie wszystkich czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem wymagana jest, pod rygorem nieważności, pisemna zgoda Biskupa Elbląskiego.

§ 12
Zastępca Dyrektora Caritas:
1.    wspiera Dyrektora we wszystkich działaniach wynikających z celów statutowych;
2.    zastępuje Dyrektora podczas nieobecności we wszystkich sprawach dotyczących bieżącego kierowania działalnością Caritas;
3.    opracowuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe Caritas za rok ubiegły oraz przygotowuje program działalności i preliminarz budżetu na rok następny;
4.    w razie wakatu na urzędzie Dyrektora, Zastępca Dyrektora pełni jego obowiązki do czasu powołania nowego Dyrektora i składa sprawozdanie na jego ręce;
5.    szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora określa Dyrektor.

§ 13
Sekretarz:
1.    przygotowuje i protokołuje zebrania Zarządu;
2.    czuwa nad realizacją wniosków podjętych przez Zarząd;
3.    odpowiada za funkcjonowanie biura Caritas;
4.    szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Sekretarza określa Dyrektor.

§ 14
Komisja Nadzorcza Caritas:
1.    Komisja Nadzorcza składa się z trzech osób, powołanych zgodnie z § 9 pkt. 5.
2.    Kadencja Komisji Nadzorczej trwa trzy lata.
3.    Komisja Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
4.    Członkami Komisji Nadzorczej mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej i nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 15
1.    Zadaniem Komisji Nadzorczej jest ocena działalności finansowej oraz całokształtu stanu i działalności Caritas i przedstawienie jej do aprobaty Biskupowi Elbląskiemu  w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego, wraz z wnioskami z dokonanej kontroli.
2.    Komisja Nadzorcza ma prawo wystąpienia do Dyrektora Caritas z wnioskiem o dokonanie audytu zewnętrznego.
3.    Komisja Nadzorcza akceptuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe przygotowane przez Zastępcę Dyrektora Caritas.

§ 16
Diecezjalna Rada Caritas:
1.    Powołuje i odwołuje ją Biskup Elbląski.
2.    Diecezjalna Rada składa się z minimum trzech członków.
3.    Kadencja Diecezjalnej Rady Caritas trwa trzy lata.
4.    Diecezjalna Rada jest organem doradczym Dyrektora.

§ 17
1.    Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Caritas.
2.    Rada winna się zbierać przynajmniej dwa razy do roku.

§ 18
Szczegółowe zasady pracy Diecezjalnej Rady Caritas określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.
§ 19
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są w szczególności:
1.    Parafialne Zespoły Caritas;
2.    Szkolne i Akademickie Koła Caritas;
3.    Placówki Specjalistyczne;
4.    Inne jednostki wspomagające działalność lub strukturę Caritas.

§ 20
1.    Jednostki organizacyjne powołuje Dyrektor Caritas.
2.    Statuty Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych i Akademickich Kół Caritas zatwierdza Biskup Elbląski na wniosek Dyrektora Caritas.

ROZDZIAŁ IV
ŚRODKI MATERIALNE

§ 21
Caritas posiada własne środki materialne pochodzące:
1.    z subwencji lub dotacji;
2.    z darowizn, spadków, zapisów, odpisów podatkowych, itp. ;
3.    z ofiar i zbiórek pieniężnych i w naturze;
4.    z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jej własność oraz z obrotu tym majątkiem;
5.    z funduszy i udziałów pochodzących z fundacji, spółek, zakładów wytwórczych, usługowych itp. ;
6.    innych źródeł.

§ 22
W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisem kan. 1267 § 3 oraz przestrzega przepisów prawa kanonicznego, w szczególności kan. 1282, 1284 § 1 i 1290.
§ 23
1.    Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów majątkowych wymaga podpisu Dyrektora, ze szczególnym zachowaniem przepisu § 11 pkt. 11.
2.    Dyrektor może upoważnić swojego Zastępcę.

§ 24
Zakazuje się:
1.    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Caritas w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;
2.    przekazywania majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3.    wykorzystywania majątku Caritas na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4.    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Caritas lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ V
SYMBOLE I ŚWIĘTA

§ 25
Caritas używa symboli:
1.    Znaku przedstawiającego równoramienny krzyż, uzupełniony falistymi promieniami wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz napisu CARITAS stylizowanego na kształt serca, znajdującego się w centralnej części pola krzyża. Pod symbolem krzyża znajduje się, umieszczony centralnie napis CARITAS. Całość obramowana jest konturem z zaokrąglonymi narożnikami. Wszystkie elementy znaku są monochromatyczne.
2.    Pieczęci podłużnej i okrągłej; pieczęć podłużna zawiera: nazwę statutową, siedzibę i jej adres; pieczęć okrągła zawiera: w środku – znak Caritas (określony w poprzednim artykule) oraz napis w otoku: CARITAS DIECEZJI ELBLĄSKIEJ.

§ 26
1.    Świętem patronalnym Caritas jest II. Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego.
2.    Patronem Caritas jest Św. Wojciech, Biskup Męczennik, Patron Diecezji Elbląskiej.

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 27

Niniejszy Statut wchodzi w życie w Uroczystość Świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika, Patrona Polski, tj. 8 maja Roku Pańskiego 2006.

========================================

Elbląg, dnia 8 maja Roku Pańskiego 2006.

L. dz. 86 / 2006.

STATUT
CARITAS DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
NINIEJSZYM ZATWIERDZAM

KS. DR ZDZISŁAW BIEG
KANCLERZ KURII


JAN STYRNA BISKUP ELBLĄSKI