Regulamin Szkolnego Koła Caritas

REGULAMIN

SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

w Szkole ……………………………………………………… w…………..

W celu zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików oraz

podejmowanie przez nich dzieł miłosierdzia, Caritas Diecezji ……………………………, zwana

dalej Caritas, na wniosek Dyrektora Szkoły …………………………………. w ………………………..

zwanej dalej „Szkołą”, powołuje Szkolne Koło Caritas, zwane dalej „Kołem”.

Szkolne Koło Caritas kieruje się niniejszym regulaminem.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Podstawą prawną powołania Koła są:

a. § ___________ Statutu Caritas Archi/Diecezji ………………………………………..,

b. Art. 56 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.

2. Koło jest organizacją młodzieżową powoływaną przez Dyrektora Caritas, na wniosek

Dyrektora szkoły, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, działającą na terenie

szkoły pod nadzorem Dyrektora szkoły  i włączającą się na zasadzie wolontariatu w

działalność charytatywno-opiekuńczą oraz działalność wychowawczą prowadzoną przez

3. Koło zrzesza młodzież szkoły, w której zostało powołane, nie wykluczając młodzieży,

która równocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów, o ile ich

cele i działalność nie są rażąco sprzeczne z działalnością Koła.

4. Terenem działania Koła jest teren szkoły.

5. W podejmowanych działaniach Koło stosuje się do uregulowań zawartych w Statucie

6. Koło używa prawnie zastrzeżonej nazwy i znaku „Caritas”, dlatego jego działalność musi

być ściśle związana i realizowana pod nadzorem Caritas.

U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

§ 2

1. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun

Koła, którym jest nauczyciel szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły w

porozumieniu z Dyrektorem Caritas.

2. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła wyznaczony przez Dyrektora

Caritas/ Biskupa diecezjalnego*, którego obowiązkiem jest  praca formacyjna na rzecz

członków Koła, poprzez środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła,

życie sakramentalne, kult Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje,

pielgrzymki, konferencje, dialog ewangeliczny i inne. Asystent Koła sprawuje pieczę nad

zgodnością działalności Koła z nauczaniem Kościoła Katolickiego i przyjętym

2Regulamin Szkolnego Koła Caritas

CELE I ZADANIA KOŁA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 3

Najistotniejszym celem działalności Koła jest praktyczna realizacja przykazania miłości

bliźniego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

§ 4

Zadania Koła obejmują w szczególności:

1) pogłębienie znajomości nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym

2) uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,

3) krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,

4) stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do

kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju

młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,

5) rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego

6) troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej oraz podnoszenie kwalifikacji do

7) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie

8) stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas i Parafialny Zespół

Caritas na którego terenie działa Koło,

9) pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci,

10) pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych,

11) współdziałanie, przy zachowaniu własnego katolickiego charakteru, z innymi

organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

§ 5

Zadania, o których mowa w § 4 Koło realizuje w porozumieniu z Dyrektorem szkoły

wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez:

1) organizowanie spotkań, zjazdów, sympozjów, konferencji, prelekcji, dyskusji, kursów i

2) organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko-muzycznych,

akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, przeglądów

filmowych, spotkań z zaproszonymi gośćmi i innych,

3) organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów fantowych, aukcji

wystaw, wydawanie gazetek i czasopism szkolnych, prowadzenie kroniki szkolnej,

4) udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas, a za zgodą

Dyrektora Caritas i pod nadzorem opiekunów Koła w innych zbiórkach i kwestach,

5) prowadzenie biblioteczki literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas,

6) oddziaływanie przez symbole organizacyjne.

3Regulamin Szkolnego Koła Caritas

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA.

SYMPATYCY KOŁA

§ 6

Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w pracę Koła, jako kandydat i

wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z

§ 7

1) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,

2) uczestniczenia w życiu i działalności Koła oraz wpływania na jego kształt,

3) udzielania poręczenia dla kandydatów na członków Koła,

4) posiadania legitymacji członkowskiej Koła,

§ 8

1) życia i pracy w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego,

2) dążenia do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które

powinno być realizowane na trzech płaszczyznach: modlitwy – słowa – czynu,

3) dbania o dobre imię Ojczyzny, Kościoła, szkoły i Koła,

4) wypełniania celów i zadań regulaminu, a także decyzji władz Koła,

5) troszczenia się o rozwój Koła,

6) uczestniczenia w zebraniach Koła,

7) posiadania indentyfikatora podczas prowadzenia akcji przez Koło,

§ 9

1. Kandydaci na członków Koła mają te same obowiązki co członkowie oraz prawo

uczestniczenia w działalności Koła.

2. Przyjęcia w poczet kandydatów dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się o

§ 10

1. Uznania za członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się opatrzony

poręczeniem dwóch członków i zgodą rodziców (dla kandydatów poniżej 18-tego roku

życia), po półrocznym okresie kandydackim.

2. Okres kandydacki może ulec skróceniu decyzją Zarządu Koła.

3. Członkiem Koła nie może zostać osoba podlegająca karze kościelnej zgodnie z

przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§ 11

Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła i wręczenie legitymacji odbywa się w dniu

Święta Patronalnego Caritas – Niedziela Miłosierdzia lub w inny dzień ustalony z

§ 12

4Regulamin Szkolnego Koła Caritas

1. W działalność Koła mogą włączać się uczniowie nie będący członkami Koła lub

uczniowie innej szkoły, na zasadzie sympatyka Koła.

2. Członkowie Koła mogą brać udział na zasadzie wolontariatu w pracach różnego rodzaju

placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób

potrzebujących pozostających w domach,

§ 13

Członkostwo w Kole ustaje poprzez:

1) ukończenie lub zmianę szkoły,

2) dobrowolne wystąpienie z Koła,

3) skreślenie przez Zarząd Koła oparte na opinii Sądu Koleżeńskiego.

§ 14

1. Koło może skupiać w swoich szeregach członków seniorów i członków honorowych.

2. Członkiem seniorem jest każdy absolwent szkoły, który był członkiem Koła i nadal

pragnie kontynuować działalność w Kole, podejmując wszystkie obowiązki. Członek

senior posiada wszystkie prawa członka oprócz prawa wyborczego.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją Zarządu Koła

otrzymała taki tytuł za znaczące zasługi dla Koła.

WŁADZE KOŁA

§ 15

2)  Walne Zgromadzenie Członków Koła,

§ 16

Pracami Koła kieruje Zarząd, w składzie:

1) przewodniczący, zastępca przewodniczacego, sekretarz i skarbnik, wybrani przez

Walne Zgromadzenie Członków Koła spośród członków Koła

2) Opiekę i nadzór nad pracą Zarządu sprawują Opiekun Koła i Asystent Koła,

§ 17

1) planowanie kierunków formacji i działalności Koła w danym roku szkolnym, z

uwzględnieniem konkretnych potrzeb i realnych możliwości,

2) czuwanie nad działalnością Koła na terenie szkoły oraz podejmowanie decyzji i

nawiązywanie współpracy w działaniach zewnętrznych,

3) inspirowanie członków Koła do podejmowania działań,

4) powoływanie sekcji tematycznych,

5) ustalanie terminów zebrań Koła,

6) ustalanie terminu Walnego Zgromadzenia Członków Koła,

5Regulamin Szkolnego Koła Caritas

7) przyjmowanie i w razie konieczności usuwanie członków, kandydatów i sympatyków

8) rozstrzyganie spraw spornych między członkami,

9) reprezentowanie Koła na zewnątrz,

10) stały kontakt z Caritas i Dyrektorem Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia

lub nieuwzględnionych w regulaminie,

11) proponowanie Caritas zmian regulaminu Koła,

12) decydowanie o wydatkach Koła,

13) przedstawianie Caritas sprawozdania merytorycznego i finansowego z rocznej

działalności Koła przed zakończeniem roku szkolnego.

§ 18

1. W celu lepszego wypełniania zadań Koła mogą być powołane sekcje tematyczne dla

ułatwienia organizacji pracy Koła i realizacji specjalnych celów. Może to być podział ze

względu na wiek, zainteresowania, zdolności lub zaistniałe potrzeby (np. sekcja

formacyjna, kulturalna, artystyczna, muzyczna, plastyczna, gospodarcza, hospicyjna,

opiekuńcza, wychowawcza, świetlicowa, klasowa itp.).

2. Sekcje tematyczne powołuje Zarząd Koła.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie Członków Koła odbywa się przynajmniej 2 razy w ciągu roku

2. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:

1) wybór członków Zarządu Koła,

2) wybór członków Sądu Koleżeńskiego,

3) ustalenie priorytetów zadań Koła na czas do następnego Walnego Zgromadzenia,

4) rozpatrywanie odwołań od decyzji Sądu Koleżeńskiego,

3. W Walnym zgromadzeniu mają prawo udziału Asystent Koła oraz Opiekun Koła z

4. Decyzje Walnego Zgromadzenie Członków Koła podejmowane są zwykłą większością

5. Decyzje Walnego Zgromadzenia Członków Koła są ważne po ich zatwierdzeniu przez

Asystenta Koła, Opiekuna Koła i Dyrektora szkoły.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie powołuje Sąd koleżeński składający się z 3 członków Koła.

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpatrywanie wszelkich spraw konfliktowych w pracy Koła,

2) rozpatrywanie naruszeń regulaminu Koła,

3) wydawanie, na wniosek Zarządu, opinii w sprawie skreślenia z listy członków Koła,

3. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na posiedzeniu, z którego sporzadza protokół

4. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia

§ 21

1) Dyrektor Caritas lub pisemnie upoważniony jego przedstawiciel,

6Regulamin Szkolnego Koła Caritas

4) 3 członków Koła wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Koła.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo dokonywania kontroli całokształtu działalności Koła, w tym

MAJĄTEK KOŁA

§ 22

1) składki członkowskie i inne zobowiązania członków na rzecz Koła, o ile ich zbieranie

2) środki finansowe z innych źródeł przeznaczone na potrzeby Koła.

§ 23

1) prowadzenie zestawienia wpływów i wydatków,

2) zbieranie funduszy i przekazywanie ich Opiekunowi Koła,

3) czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych zgodnie z decyzjami

Zarządu, za co osobiście odpowiada,

4) składanie kwartalnego sprawozdania Zarządowi Koła.

§ 24

Wszystkie fundusze zgromadzone przez Koło na cele charytatywne stanowią majątek Caritas

jako ofiary zgromadzone pod zastrzeżonym prawnie znakiem Caritas i za zgodą Dyrektora

§ 25

1. Dyrektor Caritas może wyrazić zgodę na gromadzenie przez Koło większej ilości

funduszy (np. na operację lub inną pomoc dla uczniów szkoły). Pieniądze te będą

przechowywane na specjalnie otwartym subkoncie oraz wydatkowane w porozumieniu z

2. W razie niespożytkowania wszystkich funduszy na określony cel, Dyrektor Caritas, jako

dysponujący majątkiem Caritas, przeznaczy je w porozumieniu z Zarządem Koła oraz

Dyrektorem szkoły, na inne cele charytatywne.

§ 26

Caritas nie odpowiada za zobowiązania Koła, a w szczególności za zobowiązania finansowe,

które nie były uzgodnione i pisemnie zaakceptowane przez Dyrektora Caritas.

PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE

§ 27

7Regulamin Szkolnego Koła Caritas

Świętem patronalnym Caritas jest liturgiczny dzień ku czci Miłosierdzia Bożego – I niedziela

§ 28

1. Koło wybiera swojego Patrona spośród Świętych i Błogosławionych, najlepiej tych,

którzy szczególnie zasłużyli się na polu miłosierdzia.

2. Koło ustanawia Święto Koła w dniu liturgicznego wspomnienia Patrona Koła.

3. Koło może ustalić pieśń, która będzie hymnem Koła i modlitwę, która będzie wspólną

§ 29

Koło może używać zastrzeżonego znaku Caritas: czerwonego; równoramiennego Krzyża z

potrójnymi promieniami falistymi, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między

ramionami Krzyża oraz literami białymi: “Caritas”, wpisanymi w stylizowanej formie

symbolu serca z napisem w otoku „Szkolne Koło Caritas – Szkoła ….. w …….  Diecezja ….”

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 30

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Kole. W przypadku świadomego

naruszania regulaminu, Zarząd może udzielić upomnienia, nagany, zawieszenia w

czynnościach członka lub wnioskować o usunięcie z Koła.

§ 31

Zmiana regulaminu Koła wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej obustronnie przez Caritas i

§ 32

1. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Caritas na wniosek Zarządu Koła  lub

2. Caritas może również rozwiązać Koło, gdy jego działalność obraca się na poważną

szkodę Caritas lub Kościoła w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

§ 33

Likwidację majątku Koła przeprowadza Komisja Rewizyjna lub osoba wyznaczona przez

Caritas. Fundusze na cele charytatywne przekazane zostają do Caritas, a majątek Koła

spożytkowany zgodnie z decyzją Zarządu i wolą członków – zawsze na cele charytatywne.

DYREKTOR CARITAS/ BISKUP DIECEZJALNY * …………………………………………………