Idea 1%

Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego istnieje od 2004 roku na mocy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.: Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).
Wprowadzając zapis o przekazywaniu 1% ustawodawca wprowadził kolejną możliwość dla organizacji pozarządowych pozyskiwania środków na działalność tych organizacji. Nie każda jednak organizacja pozarządowa posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP), a tylko takie mogą skorzystać z wpłat 1% od podatników. Status takiej organizacji można zweryfikować na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości sprawdzając czy dana organizacja jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym – jako organizacja OPP.

Caritas Diecezji Elbląskiej – jest taką organizacją, można to sprawdzić na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego

Przekazanie 1% nie obciąża podatnika, ale stanowi możliwość decydowania o tym, na co zostanie przeznaczony 1% jego podatku.

Wśród działań organizacji, którym można przekazywać darowiznę w postaci 1% znajdują się:

 • pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 • ratownictwo i ochrona ludności,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.