Statut Parafialnego Zespołu Caritas

STATUT

PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS

PARAFII DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

W oparciu o „Wskazania duszpasterskie dla parafialnych zespołów Caritas”

zaakceptowane przez Komisję Charytatywną Konferencji Episkopatu Polski w dniu 3

grudnia 1999 r., nadaje się niniejszy statut Parafialnego Zespołu Caritas (PZC), dla jak

najlepszego realizowania zadań miłosierdzia stojących przed każdym wiernym.

ROZDZIAŁ I

POWOŁANIE I SIEDZIBA

1. PZC powołuje – na wniosek proboszcza parafii – Dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej.

Siedzibą PZC jest siedziba parafii.

2. O powołaniu PZC Dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej niezwłocznie informuje Biskupa

3. PZC jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Elbląskiej.

1. PZC nie posiada osobowości prawnej, dlatego w swojej działalności korzysta z

osobowości prawnej parafii, przy której został powołany.

2. Obszarem działania PZC jest teren parafii, przy której został powołany.

ROZDZIAŁ II

MISJA I ZADANIA

1. Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb

duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości

i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie,

światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

2. PZC – w ramach posiadanych możliwości i środków – włącza się czynnie w

realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji Elbląskiej.

3. PZC koordynuje działalność charytatywną na terenie parafii.

1. Do dziedzin działalności PZC – w miarę możliwości ­ należą w szczególności:

krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna

formacja charytatywna;

prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej, systematyzowanie jej form

i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w

szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych,

chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy,

więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych

pomoc charytatywna;

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i

zagrożonych zwolnieniem z pracy;

krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

przeciwdziałanie patologiom społecznym;

promocja i organizacja wolontariatu.

2. Zadania te PZC realizuje w szczególności poprzez:

systematyczną formację i kształcenie wolontariuszy;

spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia

miłości miłosiernej;

organizowanie grup wolontariatu;

prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną;

różne formy wypoczynku dla dzieci i dorosłych, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnej, dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych,

wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych;

inspiracja otoczenia do niesienia pomocy osobom potrzebującym;

modlitwa – jako duchowa forma wspierania niosących pomoc oraz

potrzebujących pomocy.

3. PZC informuje Dyrektora Caritas Diecezji Elbląskiej o podjętej współpracy z innymi

kościelnymi instytucjami charytatywnymi na terenie diecezji.

4. PZC po uzyskaniu aprobaty Dyrektora Caritas może podjąć współpracę:

z administracją publiczną;

z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz organizacjami

świeckimi, przy zachowaniu własnej katolickiej tożsamości.

ROZDZIAŁ III

WŁADZE PZC I ICH ORGANIZACJA

1. Przewodniczący,

3. Walne zebranie członków.

1. Przewodniczącym PZC jest proboszcz parafii lub administrator parafii.

2. Przewodniczący odpowiada za całokształt działalności PZC przed Biskupem Elbląskim

oraz Dyrektorem Caritas Diecezji Elbląskiej.

3. Do zadań Przewodniczącego PZC należy w szczególności:

propagowanie misji i zadań PZC;

zatwierdzanie programów działalności;

zatwierdzanie członków Zarządu i członków zwyczajnych PZC;

nadzór nad działalnością PZC;

podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i rozporządzanie finansami na

składanie wniosku na Walnym Zebraniu o odwołanie Zarządu.

4. W nadzwyczajnych sytuacjach, Przewodniczący PZC – działając w porozumieniu z

Dyrektorem Caritas Diecezji Elbląskiej – może samodzielnie odwołać Zarząd PZC lub

poszczególnych jego członków.

1. Zarząd PZC składa się z 3 – 4 osób: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz

Wiceprezesa przy 4­osobowym składzie Zarządu.

2. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie członków PZC, zatwierdza

Przewodniczący PZC i akceptuje Dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej.

3. Zarząd powoływany jest na trzyletnią kadencję. Członkowie Zarządu po upływie

kadencji Zarządu mogą być ponownie wybrani na następna kadencję.

4. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję bez wynagrodzenia.

5. Prezes PZC zwołuje posiedzenia Zarządu. Zarząd odbywa posiedzenie przynajmniej

raz w miesiącu oraz zawsze ilekroć zachodzi potrzeba. W posiedzeniach ma prawo

uczestniczenia Przewodniczący PZC.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

kierowanie działalnością PZC;

rozporządzanie środkami materialnymi i finansami PZC w porozumieniu z

Przewodniczącym;

współpraca z Caritas Diecezji Elbląskiej;

przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zebrania członków;

przygotowanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego dla Caritas

Diecezji Elbląskiej oraz Walnego Zebrania członków.

1. PZC reprezentuje Przewodniczący wraz z przynajmniej jednym członkiem Zarządu.

2. Na wniosek Przewodniczącego Dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej może upoważnić

do reprezentowania PZC Prezesa wraz z przynajmniej jednym członkiem Zarządu.

1. Walne Zebranie odbywa się przynajmniej raz w roku oraz zawsze wówczas, gdy

zachodzi potrzeba. Zwołane prawidłowo jest prawomocne bez względu na liczbę

obecnych członków. W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni PZC,

członkowie Zarządu oraz Przewodniczący.

2. O zwołaniu Walnego Zebrania PZC informuje się w sposób zwyczajowo ustalony w

danej parafii dla ogłoszeń duszpasterskich.

3. Walne Zebranie może wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących PZC, a w

zatwierdza sprawozdanie Zarządu;

rozstrzyga wnioski członków, o ile były uwzględnione w porządku obrad,

wybiera członków Zarządu;

na wniosek Przewodniczącego PZC odwołuje członków Zarządu;

wnioskuje do Dyrektora Caritas Diecezji Elbląskiej o rozwiązanie PZC

większością 3/4 głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.

4. Wszyscy członkowie mają równe prawo głosowania. Uchwały Walnego Zebrania

zapadają zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ IV

CZŁONKOSTWO W PZC

1. Członkostwo w PZC dzieli się na:

zwyczajne – wolontariusze pracujący systematycznie dla realizacji misji Caritas,

którzy złożyli deklarację członka zwyczajnego;

wspierające – osoby fizyczne lub prawne deklarujące swoją stałą miesięczną

ofiarę finansową na wsparcie realizacji misji Caritas.

2. Z PZC mogą współpracować wolontariusze, którzy nie są członkami PZC, z

zachowaniem odrębnych przepisów dotyczących pracy wolontariuszy.

3. Wszystkich wolontariuszy PZC obowiązuje w sumieniu tajemnica w odniesieniu do

spraw i osób, którym pomagają.

4. Utrata członkostwa następuje w wyniku rezygnacji członka PZC lub decyzji

Przewodniczącego podjętej na wniosek Zarządu PZC.

ROZDZIAŁ V

ŚRODKI MATERIALNE

PZC czerpie potrzebne do prowadzenia działalności statutowej środki materialne w

naturze i gotówce z różnych źródeł, a w szczególności:

dochodów z imprez (festyny, loterie, aukcje, zabawy);

ofiar pieniężnych i w naturze;

dotacji instytucji kościelnych;

funduszów parafialnych;

innych źródeł według praktyki parafialnej i diecezjalnej.

1. PZC może posiadać SUBKONTO przy rachunku bankowym swojej parafii, na którym

to gromadzi środki dla realizacji celów statutowych.

1. PZC nie ma prawa zaciągania zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek oraz

zawierania jakichkolwiek umów.

1. Okresem sprawozdawczym PZC jest rok kalendarzowy.

2. W ciągu miesiąca od zakończenia roku sprawozdawczego PZC przesyła pełne

sprawozdanie merytoryczne i finansowe do Caritas Diecezji Elbląskiej.

3. Dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej lub osoba przez niego upoważniona – za zgodą

Biskupa Elbląskiego – ma prawo kontroli majątku, dokumentacji i gospodarki finansowej

ROZDZIAŁ VI

DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI

1. PZC dokumentuje swoją działalność zgodnie z wytycznymi i wzorami przekazanymi

przez Caritas Diecezji Elbląskiej, a w szczególności poprzez:

prowadzenie kartotek osób potrzebujących;

ewidencję otrzymanych i przekazanych darów rzeczowych;

prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej;

prowadzenie protokołów spotkań;

prowadzenie kroniki.

2. Dokumentacja PZC pozostaje w całości do wyłącznego wglądu Przewodniczącego i

Zarządu PZC oraz Biskupa Elbląskiego i Dyrektora Caritas Diecezji Elbląskiej lub ich

upoważnionych przedstawicieli.

3. Prowadzenie dokumentacji zawierającej dane osobowe wymaga szczególnego

zachowania staranności i przestrzegania w tym zakresie przepisów o ochronie danych

osobowych. Dostęp do danych osobowych zbieranych w ramach dokumentacji PZC

powinien być bardzo ograniczony.

4. Dokumentacja bieżąca i archiwalna PZC przechowywana jest w siedzibie parafii, z

zachowaniem przepisów dotyczących dokumentacji parafialnej.

1. Wszelkie dokumenty PZC – zgodnie z przepisami niniejszego Statutu – wymagają

podpisu Przewodniczącego i Prezesa PZC.

ROZDZIAŁ VII

FORMACJA CHARYTATYWNA I EDUKACJA CZŁONKÓW

1. Członkowie PZC mają obowiązek troszczenia się o pogłębienie własnego życia

religijnego oraz dokształcania się w dziedzinie pracy charytatywnej.

2. Przynajmniej raz w miesiącu powinny odbywać się spotkania członków PZC obejmujące:

formację metodyczno – dydaktyczną;

sprawy organizacyjne.

3. Obowiązkiem członków zwyczajnych PZC jest uczestniczenie w spotkaniach

formacyjnych i szkoleniach organizowanych przez Caritas Diecezji Elbląskiej w celu

doskonalenia podejmowanej posługi miłosierdzia.

ROZDZIAŁ VIII

ROZWIĄZANIE PZC

Rozwiązać PZC może Dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej za zgodą Biskupa Elbląskiego:

z własnej inicjatywy;

na wniosek Walnego Zebrania Członków PZC;

na wniosek Przewodniczącego PZC.

W razie rozwiązania PZC jego środki materialne przechodzą na działalność

charytatywną, zgodnie z decyzją o przeznaczeniu środków materialnych i finansowych

podjętą przez Dyrektora Caritas Diecezji Elbląskiej.

ROZDZIAŁ IX

SYMBOLE I ŚWIĘTA

1. PZC używa pieczęci podłużnej o treści: Parafialny Zespól Caritas przy Parafii

Rzymskokatolickiej p.w. (wezwanie parafii) w (miejscowość), dalej następuje adres PZC.

2. Pieczęć okrągła na otoku winna mieć napis Parafialny Zespół Caritas przy Parafii

Rzymskokatolickiej p.w. (wezwanie parafii) w (miejscowość) oraz w centrum

symbol Caritas: równoramienny krzyż, z potrójnymi falistymi promieniami

wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz białymi

literami “Caritas”, wpisanymi w stylizowany symbol serca.

3. PZC ma prawo posługiwania się znakiem Caritas z zachowaniem odrębnych

4. Świętem patronalnym PZC jest Święto Miłosierdzia Bożego.

ROZDZIAŁ X

PRZEPISY KOŃCOWE

Niniejszy Statut wchodzi w życie w Uroczystość Świętego Stanisława, Patrona Polski. tj. 8

maja Roku Pańskiego 2006.

===============================================

Elbląg, dnia 8 maja Roku Pańskiego 2006.

STATUT

PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS

DLA PARAFII DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

NINIEJSZYM ZATWIERDZAM

JAN STYRNA

BISKUP ELBLĄSKI

KS. DR ZDZISŁAW BIEG

KANCLERZ KURII