Zadanie publiczne Caritas „Aktywność seniora 60+”

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – „Aktywność seniora 60+”

Klub Seniora przy Caritas Diecezji Elbląskiej działa przez cały rok i podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości ich życia poprzez umożliwienie rozwoju zainteresowań, organizację zajęć edukacyjno – kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych w miejscu zamieszkania.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie