Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem – edycja 2023 „Prowadzenie działań kompleksowego, specjalistycznego i psychologicznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem oraz ofiar przemocy”, Umowa Nr PS-VII.946.4.3.2023.KW z dnia 20.06.2023r.

Caritas Diecezji Elbląskiej od 01 maja do 31 grudnia 2023r. prowadzi Poradnię Rodzinną przy ul. Zamkowej 17. Poradnia czynna jest w środy w godzinach 15.00 – 17.00 (przerwa wakacyjna VII i VIII). W poradni pracują specjaliści: mediator-negocjator rodzinny, pedagog, konsultant rodzinny, psycholog, specjalista od przeciwdziałania przemocy w rodzinie, doradca ds. rodziny, psychotraumatolog, specjalista psychoterapii uzależnień i terapeuta uzależnień.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.